Ce que l'on disait et savait du faux prophète Mahomet à la fin du VIIIème siècle

Extrait de l’oeuvre du moine Theophane :
Theophanis Chronographia recensuit Carolus de Boor,
Vol. I, Leipzig : Teubner, 1883, pp. 332-334.
 

OriginalTraduction J. Lafitte
[332] […] Tῆϛ θείαϛ σαρκώσεωϛ ἔτη χκβ’.
 [333] Τούτῳ τῷ ἔτει άπεβίω Μουάμεδ, ὁ τῶν Σαρακηνῶν ἀρχηγὸς καὶ ψευδοπροφήτης, προχειρισάμενος Ἀβουβαχαρον συγγενῆ αὐτοῦ <εἰϛ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ, κal τῳ αὐτῳ χρόνῳ ἦλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ> καὶ πάντες ἐφοβήθησαν. οἱ δὲ πεπλανημένοι Ἑβραῖοι ἐν ἀρχῆ τῆϛ 5 παρουσίαϛ αὐτοῦ ἐνόμισαν εἶναι αὐτὸν τὸν παρ’ αὐτοῖϛ προσδοκώμενον Χριστόν, ὡϛ καί τινας τῶν προυχόντων αὐτῶν προσελθεῖν αὐτῷ καί δέξασθαι τὴν αὐτοῦ θρησκείαν καὶ ἀφῆσαι τὴv τοῦ θεόπτου Μωσέωϛ. ἥσαν δὲ τὸν ἀριθμὸν δέκα οἱ τοῦτο πεποιηκότες, καὶ σὺν αὐτῷ διῆγον ἄχρι τῆϛ σφαγῇς αὐτοῦ. θεωρήσαντες δὲ αύτον 10 ἐσθίοντα ἀπὸ καμήλου ἔγνωσαν, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτός, ὅν ἐνόμισαν, καὶ ἠπόρουν τί πρᾶξαι, καὶ ἀφῆσαι αὐτοῦ τὴν θρησκείαν δειλιῶντες οί τάλανες ἐδίδασκον αὐτὸν ἀθέμίτα καθ’ ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν· καὶ διῆγον σὺν αὐτῷ. ἀναγκαῖον δὲ ἡγοῦμαι διηγήσασθαι περὶ τῆς τούτου γενεᾶς· οὗτος <ἐκ> μιᾶς γενικωτάτης φυλῆς κατήγετο 15 Ἰσμαήλ, υἱοῦ Ἀβραάμ. Νίζαρος γάρ, ὁ τοϋ Ἰσμαήλ ἀπόγονος, πατὴρ πάντων αὐτῶν ἀναγορεύεται. οὗτοϛ γεννᾷ υἱοὺϛ δύο, Μούδαρον καὶ Ῥαβίαν. Μούδαρος γεννᾷ Κουρασον καὶ Κάϊσον καὶ Θεμίμην καὶ Ἄσαδον καὶ ἄλλουϛ ἀγνώστουϛ. οὗτοι πάντεϛ ᾤκουν τὴν Μαδιανῖτιν  ἔρημον καὶ ἐν αὐτῇ ἐκτηνοτρόφουν ἐν σκηναῖϛ κατoικoῦντεϛ. 20 εἰσὶ δὲ καὶ ἐνδότεροι τούτων μὴ ὄντες τῆς φυλῆς αὐτῶν, ἀλλὰ τοῦ Ἰεκτάν, οἱ λεγόμενοι Ἀμανίται, τοῦτ’ ἔστιv Ὁμηρῖται. επραγματεύοντο δέ τινεϛ αὐτῶν ἐν ταῖς καμήλοις αὐτῶν. ἀπόρου δὲ καὶ ὀρφανοῦ ὄvτoς τοϋ προειρημένου Μουάμεδ, ἔδοξεν αὐτῷ eἰσιέναι  πρόϛ τινα γυναϊκα πλουσίαν, συγγενῆ αὐτοῦ οὖσαν, ονόματι Χαδίγαν, 25 μίσθιον ἐπὶ τῷ καμηλεύειν καὶ πραγματεύεσθαι ἐν Αἰγύπτῳ καὶ [334] Παλαιστίνῃ. κατ’ όλίγον δὲ παρρησιασάμενος ὑπεισῇλθε τῇ γυναικὶ χήρᾳ οὔσῃ, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν γυναϊκα καὶ ἔσχε τὰς καμήλους αὐτῆς καὶ τὴν ὕπαρξιν. ἐρχόμενος δὲ Παλαιστίνῃ συνανστρέφετο Ἰονδαίοις τε καὶ Χριστιανοῖς. ἐθηρᾶτο δὲ παρ’ αὐτῶν τινὰ γραφικά, 5 καὶ ἔσχε τὸ πάθος τής ἐπιληψίας. καὶ νοήσασα ή τούτου γυνὴ σφόδρα ἐλυπεῖτο, ὡς εὐγενὴς οὖσα καὶ τῷ τοιούτῳ συναφθεῖσα, οὐ μόνον ἀπόρῳ ὄντι, ἀλλὰ καὶ ἐπιληπτιχῷ. τροποῦται δὲ αὐτὸς θεραπεῦσαι αὐτὴν οὕτω λέγων, ὅτι “ὀπτασίαν τινὰ ἀγγέλου λεγομένου Γαβριὴλ θεωρῶ, καὶ μὴ ὑποφέρων τὴν τούτου θέαv ὀλιγωρῶ καὶ 10 πίπτω.” αὕτη δὲ ἔχουσα μοναχόν τινα διὰ κακοπιστίαν ἐξόριστον ἐκεῖσε οἰκοῦντα, φίλον αὐτῆς, ἀνήγγειλεν αὐτῷ πάντα καὶ το ὄνομα τοῦ ἀγγέλου. κἀκεῖνος θέλων πληροφορῆσαι αὐτὴν εἶπεν αὐτῇ ὅτi “ἀλήθειαν εἴρηχεν’ καὶ γὰρ οὗτος ὁ ἄγγελος ἐκπέμπεται πρὸς πάντας προφήτας.” αὕτη δὲ πρώτη δεξαμένη τὸν λόγον τοϋ ψευδαββᾶ 15 ἐπίστευσεν αὐτῷ, καὶ ἐκήρυξεν ἄλλαις γυναιξὶν ὁμοφύλοις αὐτῆς προφήτην αὐτὸν εἶναι, καὶ οὔτως ἐκ γυναικῶν <ἡ φήμη> ἦλθεν εἰς ἄνδρας, πρῶτον Ἀβουβάχαρον, ὃν καὶ διάδοχον κατέλιπεν. καὶ έκράτησεν ἡ αἵρεσις αὐτοῦ τὰ μέρη τῆς Ἐθρίβου διὰ πολέμου τὸ ἔσχατον· πρώην μὲν κρυπτῶς ἔτη δέκα, καὶ διὰ πολέμου ὁμοίως 20 δέκα, καὶ φανερῶς ἐννέα. ἐδίδαξε δὲ τοὺς ἑαυτοῦ ὑπηκόους, ὅτι ὁ ἀποκτέννων ἐχθρόν, ἤ ὑπὸ ἐχθροῦ ἀποκτεννόμενος εἰς παράδεισον εἰσέρχεται. τὸν δὲ παράδεισον σαρκικῆϛ βρώσεως καὶ πόσεως καὶ μίξεως γυναικῶν ἔλεγεν· ποταμόν τε oἴvoυ καὶ μέλιτος καὶ γάλακτος, καὶ γυναικῶν οὐ τῶν παρουσῶν, ἀλλ’ ἄλλων, καὶ τήν 25 μίξιν πολυχρόνιον εἶναι, καὶ διαρκῆ τὴν ἡδονήν· καὶ ἄλλα τινὰ ἀσωτίαϛ καὶ μωρίαϛ μεστά· συμπαθεῖν δὲ ἀλλήλοις, καὶ βοηθεῖν ἀδικουνμένοις.
[332] […] Année 622 * de l’incarnation divine.
 
 
 
 
 
 
[333] Cette année, mourut Mahomet, chef des Sarrasins et faux prophète, après avoir désigné Aboubakhar son parent <pour lui succéder ; la nouvelle fut aussitôt connue> et tous en furent épouvantés. Quant aux Hébreux qui avaient été séduits au début de 5 sa prédication, ils pensaient qu’il était le Christ qu’ils attendaient : au point que quelques-uns des principaux d’entre eux allèrent vers lui, adoptèrent sa religion et abandonnèrent celle de Moïse le témoin de Dieu. Ils étaient au nombre de dix, ceux qui firent cela, et qui restèrent avec lui jusqu’à sa mort [m. à m. son égorgement]. Mais l’ayant vu 10 manger du chameau, ils comprirent qu’il n’était pas celui qu’ils croyaient et ils se demandaient que faire et craignant d’abandonner sa religion, les malheureux l’enseignèrent injustement contre nous les Chrétiens. Et ils restèrent avec lui.
Je dois maintenant parler de ses origines. Il descend d’une tribu issue 15 d’Ismaël, fils d’Abraham. En effet, Nisar, arrière petit-fils d’Ismaël est considéré comme le père de tous ceux-là. Celui-ci engendra deux fils, Moudar et Rabie. Moudar engendra Couras, Kaïs, Themim et Asad, et d’autres inconnus. Tous habitèrent le désert de Madian, et ils y faisaient paitre des troupeaux en habitant dans des tentes. 20 Il y en a aussi parmi eux qui ne sont pas de leur tribu mais qui descendent de Jectan, nommés Amanites, ou Homérites. Certains d’entre eux s’occupaient de leurs chameaux.
Le susnommé Mahomet étant sans ressources et orphelin, il lui parut bon d’aller près d’une femme riche, qui était sa parente, nommée Khadija, 25 comme salarié chargé de conduire des chameaux et commercer en Égypte et [334] en Palestine. Peu à peu, cependant, il s’autorisa de se rapprocher de cette femme qui était veuve, la prit pour femme et  devint maitre de ses chameaux, et de ses biens.
Allant en Palestine, il rencontrait des Juifs et des Chrétiens. Il connut auprès d’eux certains écrits 5 et fut atteint du mal d’épilepsie.
S’en étant aperçue, sa femme en fut très affectée, comme une personne de qualité qui se trouvait unie à un homme qui n’était pas seulement pauvre, mais épileptique. Il essaya lui-même d’y remédier en lui parlant ainsi : « je vois une apparition d’un ange nommé Gabriel, et ne supportant pas sa vision, je la néglige et 10 je tombe. » Comme elle avait pour ami un moine qui habitait là, ayant été exilé pour hérésie, elle lui rapporta tout cela, et le nom de l’ange. Voulant la rassurer pleinement, le moine, lui dit : « Il a dit la vérité car cet ange est envoyé vers tous les prophètes. »
Étant la première à avoir reçu la parole du faux abbé, 15 elle le crut et proclama à toutes les femmes de son clan qu’il [son mari Mahomet] était un prophète ; ainsi, des femmes, <la nouvelle> parvint aux hommes, et d’abord à Aboubakhar, qu’il [Mahomet] laissa après lui comme successeur. Et cette croyance se répandit dans tout Yathrib, et finalement par la guerre. D’abord, certes, de façon cachée pendant dix ans, puis par la guerre pendant encore 20 dix ans, et ouvertement pendant neuf ans. Il enseignait à ses partisans que celui qui tue un ennemi ou est tué par un ennemi entrera au paradis. Il disait que ce paradis était fait de nourritures charnelles, de boissons et de commerce avec des femmes : un fleuve de vin, de miel, de lait et de femmes, non comme celles de ce monde, mais autres, le 25 commerce charnel étant de longue durée et le plaisir durable ; et plein d’autres débauches et folies. Avoir de la sympathie les uns pour les autres et secourir ceux qui subissent l’injustice.
* Sic ; en réalité, 632.

Ci-dessous
 

 277 total views,  1 views today

image_pdf

28 Commentaires

 1. Il y a des individus qui sont incapables de concevoir Dieu sans l’aide d’une religion créée par un homme et qui se pensent croyants mais ne sont que des mécréants. Qu’est ce qu’il y a comme niais dans cette humanité! Que de crimes a t-on commis au nom d’une religion qui dénature Dieu aux yeux des hommes !

 2. Ce Mahomet était déjà à l’époque un fouteur de bordel comme dirait Coquelet 1er

 3. @Dorylée
  Voyez-vous, les muzz sont parfaitement à l’aise avec leur prophète mahomerde !

 4. Chaque jour précise d’avantage nos connaissances sur mahomerde et confirme ce que nous savions déjà : l’islam, c’est de la merde ! Il est impossible d’évoquer cette idéologie sans parler de meurtre, pédophilie, escroquerie, domination, viol… À faire vomir un rat mort !

 5. l’ esclavage des Chrétiens, tel qu il fut pratiqué par les Barbaresques ( en Français : les musulmans d’ afrique du nord et de Lybie)
  LES CHRETIENS D’ALLAH L’histoire Extraordinaire Des Renégats XVIe – XVIIe Siècles
  BARTHOLOME BENNASSAR LUCILE BENNASSAR
  Edité par Perrin, Paris (1991)
  Ancien(s) ou d’occasion Couverture souple
  Quantité : 1
  Expéditeur : Librairie ancienne Lacoste (CHINON, France)
  Evaluation du vendeur : Evaluation 3 étoiles
  Commander
  Prix: EUR 12
  Autre devise
  Frais de port : EUR 5,50
  Vers France
  xxx
  peu savent que ce marché des esclaves chrétiens remonte au 9éme siècle… et que les Français attendirent jusqu en 1830 pour mettre la raclée méritée depuis 1000 ans a ces voyous
  alors quand on vient me parler de “repentance” j’ ai envie de mordre
  quelle repentance envers ces esclavagistes qui ont asservi des millions de Noirs et de Chrétiens…pour enrichir leurs antres, gouvernés par des roitelets et des incurables assassins?
  les ordres religieux Chrétiens furent pendant des siècles “sur la brèche” pour le rachat (el rescator) des prisonniers de la Course…et en 1838 doter Constantine d’ une Place de la Brèche, fut un grand plaisir, pour honorer la brèche que firent les soldats français dans cette Cirta qui fut chrétienne bien avant de devenir musulmane
  les juifs capturés sur les vaisseaux européens par la Course, eux étaient rachetés par leurs frères en religion autochtones, pour etre renvoyés dans leurs pays respectifs
  et ceux qui n’ avaient ni famille a moyens, ni parents prets a payer, ni sauvés par des ordres religieux chrétiens, parce que trop nombreux…hé bien c’ était une vie abominable en tant qu esclaves
  alors, beaucoup renièrent leur foi, et souvent eurent des destins brillants, musulmans d’ adoption, ils avaient un sort assez enviable et certains ont atteint des “situations” prestigieuses…tels Euldj Ali, ou encore Corso, le Corse qui devint Roi d’ alger
  voir le libre de Robert C Davis également
  on estime a 300 a 400.000 français esclavés par les Nordafs …..a quand la repentance nordaf et les dédomagements financiers!!
  la dernière bonne blague:
  la France et l’ Algérie ont divorcé en 1962 et c’est la France qui a obtenu la garde des enfants ….

  • Citez moi donc un peuple qui n’a pas pratiqué l’esclavage à cette époque ! Je connais même un peuple qui le pratiquait il y a plus de deux mille ans….

   • @OTOOSAN
    Vrai. Plusieurs peuples pratiquaient jadis l’esclavage, mais en ce qui a trait à l’esclavage des noirs, les muzz étaient les seuls à les faire castrer systématiquement. Les noirs étaient ainsi condamnés non seulement à l’esclavage, mais aussi à l’extinction par les muzz… la cruauté suprême. Si l’esclavage est du racisme, l’extinction forcée est le comble du racisme.

   • Effectivement mais comme le dit Rien, il y a esclavage et esclavage.
    Dans la Thora, on ne peut être esclave que 7 ans, une seule fois renouvelable me semble-t-il, si un esclave veut le devenir à vie, alors il faut lui percer l’oreille pour lui faire honte (qu’il soit visible sur lui qu’il a renoncé à la liberté), enfin il retrouve la liberté à la moindre maltraitance.

    • @pikachu
     Êtes-vous en train de comparer la castration au perçage de l’oreille des esclaves ? Je préfère le perçage de l’oreille à la castration et vous ?

 6. Jean Lafitte, bravo !
  Si je sais encore lire le grec antique (tès théias sarkoséos [mais que vient faire ici Sarkozy ? 🙂 ] étè etc.) je suis un peu rouillé côté traduction…
  C’est une bonne idée de donner votre texte en deux colonnes MAIS cela empêche que votre travail soit correctement référencé par les moteurs de recherche, qui ne savent pas (pour l’instant) lire le contenu des images de texte (votre texte n’est pas, informatiquement parlant, du texte puisque ce sont des copies d’écran, donc des images).
  Je suggère que vous rajoutiez sous vos copies d’écran le TEXTE de la traduction, seul, pour, donc, d’une part qu’il soit “vu” par les moteurs de recherche et, d’autre part, pour que l’on puisse le copier-coller.

  • C’est une bonne idée, je veux bien que vous me l’envoyiez, Jean, j’ajouterai

 7. Mais Macron s’en fout de ces écrits. C’est un franc-mac… pur jus, sans foi, sans Dieu, sans rien. Un laïcard dans toute sa splendeur. Et comme tous les laïcards, (ne me demandez pas pourquoi) ils se tournent plus facilement vers la pseudo merde verte islamique que vers d’autres religions plus humaines. Il faut quand même reconnaître que le dernier fou-furieux sans religion MAIS qui admirait l’islam c’est hitler quand même… Il ne faut surtout pas l’oublier. Curieux quand même que ce soit si peu évoqué..

  • Merci de ne pas insulter les laïques en les traitant de laïcards, à RR nous sommes laïques et anti-islam. Hitler était athée donc tous les athées sont des Hitler ? Vous êtes sérieuse ? Vous aimez le café comme Hitler, donc vous êtes comme HItler ? Les chrétiens qui étaient majoritaires dans tous les pays autour de la Méditerranée ont laissé les musulmans s’installer et se sont islamisés. Cela me navre qu’il y ait des gens pour encore accuser la laïcité de tous les maux. La loi de 1905 et la laïcité à la française n’existent pas en Grande Bretagne, en Allemagne, au Canada, en Belgique… et pourtant l’islam y est bien installé. Ne vous trompez pas d’ennemis, merci

 8. L’islam la grosse supercherie inventée par un malade qui étant si pauvre qu’il ne sait quoi inventer pour ce donner un peu de valeur aux yeux des autres

 9. Merci pour cet étonnant document .A offrir à Mcron,lui qui adore la vérité historique des faits et des récits tant ce petit homme se croit un grand homme du haut de son ignorance et de son mépris pour la mémoire humaine.
  Une petite plongée dans les textes grecs lui ferait le plus grand bien.Mais on voit ça d’ici,lui ce qui l’intéresse ce sont les texte contemporains ,ceux qui lui ont fait rater Normale Sup et depuis il erre dans un no man’ s land de culture .Le syndrome du déni,peut-être,cet échec à NS pour lui,cela doit être un traumatisme épouvantable.Paf,il a pété un plomb dans son petit cerveau,d’où ses invraisemblables iatus dans ses laïus .

 10. un constat: aujourd’ hui, nous en savons bien plus sur le Coran, l’ Islam, le Musulman qu il y a 35 ans…
  faut-il s’ en réjouir ou s’ en attrister….je pense a la deuxième possibilité
  les Chretiens ont déserté leurs églises, ils ne savent même plus le contenu des évangiles, et la seule “élévation” a laquelle ils aspirent est dans l’ echelle sociale plutot que dans cette onirique de Jacob…

 11. Ah ! merci pour cette traduction,
  En grattant et en cherchant un peu , beaucoup, on va déterrer de plus en plus de vérités, pas si belles pour lismerde,
  Un épileptique, qui a fait passer ses crises pour des révélations divines !!!
  Pourtant , au Moyen Age chrétien, les épileptiques étaient considérés comme des possédés du démon, et on les exorcisait
  le moine hérétique, a bien servi la cause de lismerde sans le savoir, encore un envoyé du Malin, ce petit moine….le petit grain de sable qui a fait basculer l’histoire,
  Et en parlant d’histoire, je me demande pour quelle raison, il n’y a jamais eu dans nos livres d’histoire, les siècles et LES SIÈCLES d’esclavage, d’oppression et de conversion forcée, subis par les chrétiens et les juifs en Afrique du Nord , en Arabie, au proche Orient et au Moyen orient, dans tous les pays devenus musulmans par le fer et le sang,
  Si les européens étaient un peu mieux au courant de leur histoire, ils ne pourraient certainement pas ressentir de la repentance pour leurs bourreaux de toujours,
  A croire que l’histoire commence chez nous avec la guerre d’Algérie, dont nous devrions payer le prix
  Alors que la guerre contre Alger et les barbaresques a été menée pour délivrer les milliers d’esclaves chrétiens, et surtout mettre fin à une situation qui perdurait depuis des siècles, depuis l’invasion muzz du 8 et 9ème siècle, sur tout le bassin méditerranéen,
  Ces barbaresques, les muzz, allaient chercher des esclaves jusqu’en Islande, ils écumaient les mers et les côtes européennes
  Pourquoi devrions-nous nous repentir d’avoir voulu nous sauver, nous protéger ????,
  POURQUOI DEVRIONS NOUS RESSENTIR DE LA REPENTANCE ENVERS NOS BOURREAUX DE TOUJOURS ???
  Faut-il être con pour conditionner les gosses à ces énormes mensonges, du genre “crime contre l’humanité”,
  alors que ces crimes ont été commis par les soviétiques (socialistes), par les communistes (Chine), par les nazis (socialistes allemands), par encore des communistes (Pol Pot) et enfin par des musulmans les plus GROS CRIMINELS DE L HISTOIRE 600 MILLIONS DE MORTS DEPUIS SON EXISTENCE

  • “Alors que la guerre contre Alger et les barbaresques a été menée pour délivrer ……………………………..chercher des esclaves jusqu’en Islande, ils écumaient les mers et les côtes européennes”.
   C’est ce qu’on leur disait au CM1 pour expliquer la conquête de l’Algérie. Au collège, je ne sais pas.
   qu’en reste-t-il?

   • Il n’en reste rien !
    Apprendre à des chances pour la France que leurs ancêtres étaient des pirates écumant la méditerranéenne et le sud de l’Europe pour se fournir en esclaves ferait désordre, tout comme leur faire apprendre que le roi louis XIV a essayé de faire cesser par un débarquement en Algérie (qui a été un fiasco) ainsi que la marine de la jeune république étatsunienne qui a mis une raclée aux barbaresque pour que ses navires ne soit plus attaqué.
    Imaginez la tête des chances pour la France …
    Ce document sera-t-il diffusé par d’autres merdias ?
    Certainement pas ! Ils craignent trop les réactions des CPLF, des droits de l’hommiste et autres assoc défendant de futur assassins arrivant par vagues.

 12. Si j’ai bien lu, Momo est donc un descendant des… Juifs.
  Vous sentez venir l’ironie ?

  • @Peplum
   vous avez mal lu, le texte de M. Lafitte le fait descendre d’Ismael (je suppose qu’en lisant rapidement vous avez cru lire Israel, ce qui expliquerait votre méprise).

 13. Il existe un autre témoignage intéressant, celui d’un évêque de Damas… Il savait beaucoup de choses sur Mahomet… Il en a juste laissé un peu mais fort croustillant…
  Il expliqua par exemple que son père AbAllah était si pauvre qu’ il ne pouvait pas trouver une femme libre.. Il fût obligé d’acheter une esclave sexuelle pour 15 sous…

Les commentaires sont fermés.